انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
عنوان خدمت نوع خدمت گروه خدمت مراحل گردش کار و جزئیات شناسنامه خدمت لينک خدمت ارائه کننده خدمت
تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان 1-خدمت به كسب و كار(G2B)
2-خدمت به شهروندان(G2C)
قابل ارائه به شهروندان / کسب وکارنمايش نمايش نمايش نام و نام خانوادگي مسئول: مجتبي زمانيان
شماره تماس : 4- 22901250 داخلي 1824
پست الكترونيك:fani@thmporg.ir
اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه ‏های مختلف خدمت به كسب و كار(G2B) قابل ارائه به شهروندان / کسب وکارنمايش نمايش نمايش غلامرضا شجاعي
شماره تماس: 4- 22901250 داخلی 1410
اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪرﺳﺎن دوره‏ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ خدمت به شهروندان (G2C) قابل ارائه به شهروندان / کسب وکارنمايش نمايش نمايش غلامرضا شجاعی-کیوان خداداده
شماره تماس: 4- 22901250
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خدمت به كسب و كار(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش اقای مهام-آقای عسگری پور
شماره تماس:4- 22901250، داخلی 1627 و 1640
برنامه ‏ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی خدمت به ديگر دستگاههاي دولتي(G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش واحد آموزش: آقای شجاعی، خانم شاه میرزا
شماره تماس: 5- 22901250 -داخلی: 1410-1413
ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش خانم سمیه محرابی
شماره تماس: 4- 22901250 داخلی 1804
نظارت بر فرآیند جذب و به ‏کارگیری نیروی انسانی خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش مهرخ خلیلی
شماره تماس : 4- 22901250
راهبری فضاها و ساختمان‏های اداری خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش -مهرخ خلیلی
شماره تماس: 4- 22901250
تهیه برنامه ‏ها و اسناد توسعه استان خدمت به دیگردستگاه های ‏دولتی(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش -سركار خانم شولستاني
تلفن تماس: 4- 22901250-داخلی 1520
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصیص اعتبارات هزینه ‏ای خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش محمد فراهاني
شماره تماس: 4- 22901250 داخلی1606
نظارت بر عملکرد اعتبارات بودجه دستگاه‏های اجرایی استان خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش آقای محمد فراهاني
شماره تماس: 4- 22901250-داخلی: 1606
نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی خدمت به دستگاه های اجرایی (G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش آقای محمد فراهاني
شماره تماس:4- 22901250-داخلی:1606
ارائه گزارش سالانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خدمت به كسب و كار(G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش -معصومه بازرگانی کیا-سیما اولیایی
شماره تماس: 4- 22901250 داخلی1550-1570
راﻫﺒﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه های دولت خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮل: معصومه بازرگانی کیا، ﺳﺤﺮ ﭘﺎدﯾﺎب
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس: 4- 22901250، داﺧﻠﯽ: 1550، 1555
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ: barname@thmporg.ir
پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮل:معصومه بازرگانی کیا- سیما اولیایی
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس: 4- 22901250 داﺧﻠﯽ:1550- 1570
ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش -پرستو شولستاني
شماره تماس: 4- 22901250 داخلی 1520
تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی(سالنامه آماری) خدمت به كسب و كار(G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتی(G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش حمیدرضا قاسمی موقر
شماره تماس:4- 22901250 داخلی 1706
تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيري هاي نمونه اي) خدمت به كسب و كار(G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش آقای حق پناه
شماره تماس:4- 22901250 داخلی 1300
تهیه حساب های منطقه ای خدمت به كسب و كار(G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش -نمايش آقای حق پناه
شماره تماس: 02122901285
ارائه اطلاعات مکانی(ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس‏ها و لایه ‏های مختلف) خدمت به كسب و كار(G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش -محمد غیبی
شماره تماس: 4- 22901250 داخلی 1341
ارائه سرویس‏ های مکانی از پایگاه داده مکانی (ژئودیتابیس)" خدمت به كسب و كار(G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش -محمد غیبی
شماره تماس: 4- 22901250 داخلی 1341
ارائه نقشه محل قرارگیری هر نام جغرافیایی خدمت به كسب و كار(G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش --آقای غیبی
شماره تماس: 02122901286
ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی خدمت به كسب و كار(G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش -محمد غیبی
شماره تماس: 4- 22901250 داخلی 1341
راهبری و نظارت بر کارگروه های توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی استان خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتِی(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش -خانم سمیه محرابی
شماره تماس:4- 22901250 داخلی 1804
راهبری و نظارت بر میز خدمت دستگاه های اجرایی استان خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتی(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش نمايش خانم سمیه محرابی
شماره تماس: 4- 22901250 داخلی 1804
راهبری پژوهش دستگاه‌های اجرایی استان خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G) خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایینمايش نمايش -سید حسین سید موسوی
شماره تماس : 4- 22901250داخلی1434