انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
میز خدمت مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تا پایان سال ادامه دارد
دهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
برپایی میز خدمت مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
خدمات الکترونيک
قوانين و مقررات