انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منصوب شد
سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری استان تهران منصوب شد
۲ انتصاب در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
خدمات الکترونيک
قوانين و مقررات