انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
مدير مسئول :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
نوع مجله :
اطلاع رسانی
شرح :
گزارش بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹دستگاه های اجرایی استان تهران
مدير مسئول :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
نوع مجله :
اطلاع رسانی آماری
شرح :
نشریه اطلاع رسانی آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
مدير مسئول :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
نوع مجله :
آمایش
شرح :
سند آمایش کشور به همراه برش استان تهران