انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل 1399 دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان