انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
نشست رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با دبیران کمیته برنامه ریزی شهرستانهای استان تهران
دیدار مدیر کل ثبت احوال با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
دیدار مدیر کل انتقال خون با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
خدمات الکترونيک
قوانين و مقررات