انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
دانشگاه صنعتی ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ همکاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، دوره آﻣﻮزشی ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖ (BIM) را برگزار می کند.
دوره آﻣﻮزشی ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖ (BIM) برگزار می شود

 

 
 
دوره آﻣﻮزشی ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖ (BIM) برگزار می شود
این دوره آﻣﻮزشی هفدهم بهمن ماه برای ﻣﺪﯾﺮان، کارﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز به صورت مجازی برگزار می شود.
دوره یادشده به مدت چهار ساعت و به صورت رایگان، با عنوان «مدرسه زمستانی مدل سازی اطلاعات ساخت» مطابق ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓنی و اﺟﺮایی کشور، در راﺳﺘﺎي کاﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن و ارﺗﻘﺎي کیفیت اﺟﺮا در پروژه های عمرانی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر پیادهﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪلﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖ(BIM)  در پروژهﻫﺎي عمرانی به همت دانشگاه صنعتی ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺎ همکاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان برگزار خواهد شد.
ﻣﺪﯾﺮان، کارﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز کشور در حوزه های: ﻃﺮاحی، اﺟﺮا و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري می توانند ﺳﺎﻋﺖ13روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ هفدهم بهمن ماه از ﻃﺮﯾﻖ لینک زﯾﺮ در این دوره حضور پیدا کنند.
 
https://thmporg.ir/vdch.in-t23n6vftd2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما