انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۲
plusresetminus
شناسه خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
ردیف نام خدمت شناسه خدمت
1 تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰
2 اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف ۱۸۰۸۱۷۸۱۱۰۳
3 احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت ۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰
4 توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي ۱۰۰۱۱۷۱۱۱۰۱
5 برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت ۱۸۰۵۱۱۰۹۰۰۰
6 تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان ۱۰۰۱۱۷۱۶۰۰۰
7 توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي ۱۰۰۱۱۷۱۱۱۰۱
8 نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان ۱۰۰۱۱۷۲۱۱۰۱
9 نظارت بر طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني ۱۰۰۱۱۷۱۴۱۰۱
10 ارائه گزارش سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۴
11 راهبري مشاركت عمومي - خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت ۱۰۰۱۱۷۲۴۱۰۰
12 ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين ۱۰۰۱۱۷۱۵۰۰۰
13 تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي ۱۰۰۳۱۱۰۳۰۰۰
14 تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيريهاي نمونه اي) ۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰
15 در حال اخذ شناسه تهيه حسابهاي منطقه اي در حال اخذ كد
16 ارائه اطلاعات مكاني(درمقياس ها و لايه هاي مختلف) ۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۰
17 سرويس هاي مكاني از پايگاه هاي داده مكاني (ژئو ديتابيس هاي) سازمان ۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۱
18 ارائه نقشه محل قرارگيري هر نام جغرافيايي ۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۳
19 ارائه اطلاعات آماري نقاط جمعيتي ۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۷
20 نظارت بر فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان در حال اخذ كد
21 ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي ۱۰۰۱۱۷۷۶۰۰۰
22 راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري ۱۰۰۱۱۷۸۴۰۰۰
23 پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي ۱۰۰۱۱۷۲۲۱۰۳
24 راهبري و نظارت بر كارگروه هاي توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي در حال اخذ كد
25 راهبري و نظارت بر ميز خدمت دستگاه هاي اجرايي استان در حال اخذ كد
26 راهبري پژوهش دستگاه هاي اجرايي استان در حال اخذ كد
https://thmporg.ir/vdcc.oqpa2bq10la82.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما