انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۶
plusresetminus
بر اساس ساختار تشکیلاتی ابلاغی رئیس جمهور محترم در خصوص استقرار و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ایفای نقش آن سازمان در راستای تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات به استانها ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در قالب سه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و آمار و اطلاعات و سه مدیریت ، شامل مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ، مدیریت اداری ، مالی و پشتیبانی و مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه های شورای برنامه ریزی و توسعه شورای فنی استان تشکیل می گردد.
·        سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دارای وظایفی به شرح زیر می باشد:
·        برنامه ریزی و آمایش سرزمین استان
·        بودجه ریزی
·        تلفیق برنامه و بودجه استان
·        تهیه و تنظیم ، توزیع ، ابلاغ ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استان
·        نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان
·        توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
·        راهبری نظام فنی و اجرایی
·        نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی ملی و استانی در محدوده استان
با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم بر عدم تمرکز و ارتقاء جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها (موضوع مصوبه شورای عالی اداری) ضروری است سازمانهای یاد شده به لحاظ توانمندی های برنامه ریزی و مدیریتی تقویت شوند.
ساختار استانها از ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مرکز) انتظام گرفته است و برای ظرفیت سازی و توسعه قابلیت های استانی برای انتقال وظایف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(مرکز) به استان ، ظرفیت ساختاری مناسب در استان مورد توجه قرار گرفته است.
https://thmporg.ir/vdch.vnmt23nzvftd2.html