کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

1 فروردين 1401 ساعت 14:56


کتاب بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد سال 1400 دستگاههای اجرایی استان تهران

گزارش آمار نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران در سال 1401

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد سالهای 1397-1399(اسفند 1400)


عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سال 1399 و 1400


 


کد مطلب: 6207

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6207/گزارش-عملکرد-معاونت-توسعه-مدیریت-سرمایه-انسانی-سازمان-برنامه-ریزی-استان-تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir