انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
طراحی چرخه سیاستگذاری موفق از برنامه‌ تا عمل
ارائه بودجه دستگاه‌ها منوط به ارائه آمار باشد
ازوجی بر بهبود روند شهرسازی در استان تاکید کرد
شکل‌گیری کمیته دولت الکترونیک در سازمان مدیریت استان تهران
تحول در نظام آموزشی از  پیشران‌های اقتصادی در برنامه هفتم
لزوم بودجه‌ریزی بر مبنای نتیجه‌محوری
بررسی چالش‌های پروژه‌های عمرانی در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه
پروژه‌های نیازمند اعتبار فیروزکوه روی میز سازمان مدیریت تهران