انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۴
plusresetminus
حوزه ریاست
 
خانم زارعی  2003 75033003
خانم حشمتی 2015 75033015
آقای هاشمی نیا 2010 75033010
خانم حسنی 1206 75033206
خط مستقیم 22901200-2 22901200-2
فکس 22901203 22901203

ذیحساب
آقای اسدی 1120 75033120
آقای منیری 1107 75033107
خط مستقیم 22901274 22901274
فکس 22901209 22901209

حراست
 
آقای توکلی 1730 - 1731 75033730-31
آقای شیرازی 1732 - 1733 75033732-33
آقای خزایی 1734 75033734
آقای تقی زاده 1735 75033735
خط مستقیم 22901192-3 22901192-3
فکس دبیرخانه 22901194 22901194

بازرسی
 
آقای حاتمی کیا  1616 75033616
آقای محمودی 1620 75033620
خط مستقیم 22901268 22901268
فکس 22901268 22901268

دیوان محاسبات
 
آقای زاهدی 1251 75033251
خط مستقیم 22901269 22901269
فکس 22901269 22901269

شورای برنامه ریزی وتوسعه استان
 
آقای فرجام 1514 75033514
آقای خسروانی 1559 75033559
آقای سماواتی 1511 75033511
خط مستقیم 22901224 22901224
فکس 22901224 22901224

روابط عمومی
 
آقای محبی 1934 75033934
آقای رحمانی 1932 75033932
خانم کشاورزی 1901 75033901
آقای میهن دوست 1933 75033933
خط مستقیم 22901257 22901257
فکس 22901199 22901199

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
 
آقای عدالتی 1920 75033920
خانم نصیری 1935 75033935
خط مستقیم 22901220 22901220
فکس 22901221 22901221

گروه تلفیق وبرنامه بودجه
 
آقای فراهانی 1606 75033606
خانم شاهرخی 1609 75033609
آقای کولیوند 1603 75033603
خانم کریمی 1602 75033602
خانم قبادیان 1612 75033612
خانم اسکویی 1611 75033611
خانم اعتدالی 1610 75033610
آقای عسگری پور 1640 75033640
آقای ناصری 1605 75033605
خانم عسگری پور 1604 75033604
خط مستقیم 22901213 22901213
فکس 22901213 22901213

گروه علمی فرهنگی وآموزشی
 
آقای حشمت اله سلیمانی 1905 75033905
خانم صابری 1907 75033907
خانم اکبری 1902 75033902
خانم قوسی 1908 75033908
آقای قائمی 1909 75033909
آقای کرم پور 1919 75033919
آقا صمیمی 1921 75033921
خط مستقیم 22901249-19 22901249-19
فکس 22901219 22901219

گروه تولیدی
 
آقای مهام 1627 75033627
آقای قانبیلی 1622 75033622
آقای حسینی مقدم 1620 75033620
خانم اسدی 1625 75033625
خانم شاکری 1623 75033623
خط مستقیم 22901216 22901216
فکس 22901216 22901216

گروه زیربنایی 
 
آقای احمدی 1645 75033645
آقای غریبی 1642 75033642
خانم خسروی 1643 75033643
خط مستقیم 22901217 22901217
فکس 22901217 22901217
     
 
گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری
 
خانم شولستانی 1520 - 1521 75033521
آقای رمضانی 1516 75033516
خانم ریحانی 1554 75033554
خانم ارضروم چیلر 1515 75033515
خانم خدادادی 1580 75033580
خانم شهاب 1517 75033517
آقای پیروزی 1523 75033523
خط مستقیم 22901218  
فکس 22901218  

گروه اقتصادی وسرمایه گذاری ومشارکت های مردم
 
خانم بازرگانی 1550 75033550
خانم اولیایی 1570 75033570
خانم جهادی 1517 75033517
خانم امیری 1518 75033518
آقای مرادی پور 1526 75033526
خانم ساسانیان 1552 75033552
خانم دلوریان 1556 75033556
خانم پادیاب 1555 75033555
خط مستقیم 22901223  
فکس 22901225  
22901226  

 مدیریت نظام فنی واجرایی
 
آقای قوامی نژاد 1820 75033820
خانم خدامی 1822 - 1823 75033823
خط مستقیم 22901230  
فکس 22901231  

گروه شورای فنی
 
آقای لطفی 1815 75033815
خانم عرب 1724 75033724
خانم سرورییان 1561 75033561
آقای  1723 75033723
خط مستقیم 22901235  
فکس 22901258  

گروه نظارت و ارزیابی طرح ها عمرانی
 
خانم سرلک 1826 75033826
خط مستقیم 22901211  
فکس 22901211  

گروه پیمانکاران
 
آقای زمانیان 1824 75033824
خانم فیضی 1828 75033828
خانم امرالهی 1829 75033829
آقای نعمتی پور 1830 75033830
آقای انجم روز 1836 75033836
خانم رحیمی پور 1833 75033833
خط مستقیم 22901282  
فکس 22901282  

گروه مشاوران 
 
خانم کربلایی 1936 75033936
خانم همدانی 1937 75033937

 معاونت توسعه ،مدیریت وسرمایه انسانی
 
آقای شیرین 1800 75033800
خانم پورداداشی 1802 75033802
1803 75033803
آقای شمسی 1915 75033915
خط مستقیم 22901240  
فکس 22901242  

گروه توسعه منابع انسانی
 
خانم خلیلی 1812 75033812
خانم صاحب علم  1805 75033805
خط مستقیم 22901241  
فکس 22901241  

گروه استخدام،حقوق ومزایا
 
آقای لهراسبی 1940 75033940
آقای فتاحی 1911 75033911
خانم سمیع 1809 75033809
خانم رحیمی 1810 75033810
آقای نواییان 1919 75033919
خط مستقیم 22901244  
فکس 22901244  

گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد
 
خانم محرابی 1804 75033804
خانم نوروزی  1808 75033808
خانم قاسمی 1806 75033806
خط مستقیم 22901243  

آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری
 
آقای رستمان 1400-1401 75033401
آقای سالم 1403 75033403
خط مستقیم 22901260  
فکس 22901261  

گروه پژوهش وآینده نگری
 
آقای سید موسوی 1434 75033434
آقای وطن دوست 1433 75033433
خط مستقیم 22901264  
فکس 22901264  
خط مستقیم  22901273  
فکس  22901275  

امور اداری
 
                                                               
آقای کاکاوند 1210 75033210
آقای شرفی 1106 75033106
خانم حسنی 1206 75033206
خانم جابری 1215 75033215
خانم صالحی 1228 75033228
آقای رمضانی 1209 75033209
آقای سلطانی 1222 75033222
آقای شکری 1221 75033221
خط مستقیم 22901267  
فکس 22901267  

دبیرخانه
 
   
آقای شاه حسینی 1010 75033010
آقای خاکساری 1012 75033012
آقای شیردل 1011 75033011
  1013 75033013
آقای فرزان زاد 1014 75033014
خط مستقیم 22901197  
فکس 22901196  
تکثیر    
     

مسئول امورعمومی و پشتیبانی
 
   
آقای صالحی 1230 75033230
  1231 75033231
خط مستقیم 22901272  

کار پردازی
 
   
آقای محمدی 1218 75033218
آقای میرزایی 1234 75033234
خانم خوش سیما 1288 75033288
آقای تجلی 1287 75033287
آقای مولایی 1237 75033237
خط مستقیم 22901284  
فکس 22901284  

امور رفاه و ورزش
 
   
آقای کمال تقی زاده 1140 75033140
منصور ملکی 1141 75033141
نماینده بیمه - پزشک عمومی 1159 75033159
خط مستقیم 22901198  
فکس 22901198  
https://thmporg.ir/vdcj.aeifuqettsfzu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما