انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۲
plusresetminus
حوزه ریاست
 
خانم زارعی  2003 75033003
خانم حشمتی 2015 75033015
آقای محبی 2010 75033010
خانم حسنی 1206 75033206
خط مستقیم 22901200-2 22901200-2
فکس 22901203 22901203

ذیحساب
آقای اسدی 1120 75033120
آقای منیری 1107 75033107
خط مستقیم 22901274 22901274
فکس 22901209 22901209

حراست
 
آقای توکلی 1730 - 1731 75033730-31
آقای شیرازی 1732 - 1733 75033732-33
آقای خزایی 1734 75033734
آقای تقی زاده 1735 75033735
خط مستقیم 22901192-3 22901192-3
فکس دبیرخانه 22901194 22901194

بازرسی
 
آقای حاتمی کیا  1616 75033616
آقای محمودی 1620 75033620
خط مستقیم 22901268 22901268
فکس 22901268 22901268

دیوان محاسبات
 
آقای زاهدی 1251 75033251
خط مستقیم 22901269 22901269
فکس 22901269 22901269

دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان
 
آقای فرجام 1514 75033514
آقای خسروانی 1559 75033559
آقای سماواتی 1511 75033511
خط مستقیم 22901224 22901224
فکس 22901224 22901224

روابط عمومی
 
آقای هاشمی نیا 1934 75033934
آقای رحمانی 1932 75033932
خانم کشاورزی 2012 75033012
خط مستقیم 22901257 22901257
فکس 22901199 22901199

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
 
آقای عدالتی 1920 75033920
خانم نصیری 1935 75033935
خط مستقیم 22901220 22901220
فکس 22901221 22901221

گروه تلفیق وبرنامه بودجه
 
آقای فراهانی 1606 75033606
خانم شاهرخی 1609 75033609
آقای کولیوند 1603 75033603
خانم کریمی 1602 75033602
خانم قبادیان 1612 75033612
خانم اسکویی 1611 75033611
خانم اعتدالی 1610 75033610
آقای عسگری پور 1640 75033640
آقای ناصری 1605 75033605
خانم عسگری پور 1604 75033604
خط مستقیم 22901213 22901213
فکس 22901213 22901213

گروه علمی فرهنگی وآموزشی
 
آقای حشمت اله سلیمانی 1905 75033905
خانم صابری 1907 75033907
خانم اکبری 1902 75033902
خانم قوسی 1908 75033908
آقای قائمی 1909 75033909
آقای کرم پور 1919 75033919
آقا صمیمی 1921 75033921
خط مستقیم 22901249-19 22901249-19
فکس 22901219 22901219

گروه تولیدی
 
آقای مهام 1627 75033627
آقای قانبیلی 1622 75033622
آقای حسینی مقدم 1620 75033620
خانم اسدی 1625 75033625
خانم شاکری 1623 75033623
خط مستقیم 22901216 22901216
فکس 22901216 22901216

گروه زیربنایی
 
آقای احمدی 1645 75033645
آقای غریبی 1642 75033642
خانم خسروی 1643 75033643
خط مستقیم 22901217 22901217
فکس 22901217 22901217
     
https://thmporg.ir/vdcj.aeifuqettsfzu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما