انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۲
plusresetminus
بر اساس ساختار تشكيلاتي ابلاغي رئيس جمهور محترم در خصوص استقرار و احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ايفاي نقش آن سازمان در راستاي تمركز زدايي و واگذاري اختيارات به استانها ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در قالب سه معاونت هماهنگي برنامه و بودجه ، توسعه مديريت و سرمايه انساني و آمار و اطلاعات و سه مديريت ، شامل مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ، مديريت اداري ، مالي و پشتيباني و مديريت نظام فني و اجرايي و دبيرخانه هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه شوراي فني استان تشكيل مي گردد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران داراي وظايفي به شرح زير مي باشد:
 • هماهنگي و راهبري نظام برنامه‌ريزي استان در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور.
  بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه مدت استان.
  تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني استان در چارچوب ضوابط ملي آمايش كشور متناسب با ظرفيت‌ها و امكانات جغرافيايي استان 
  بررسي،تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي امور اشتغال و سرمايه‌گذاري در استان
  توسعه و تجهيز منابع استاني با تأكيد برحذف وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز.
  تهيه و تنظيم، توزيع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بودجه سنواتي.
  نظارت و ارزيابي برنامه و بودجه استان.
  نظارت براجراي طرح‌هاي عمراني و فني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ملي و استاني و گزارش‌گيري از پيشرفت برنامه‌ها و ارزيابي آن‌ها
  بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و ارزشيابي پيمانكاران، ‌مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي آ‌ن‌ها
  راهبري امور توسعه مديريت و سرمايه انساني در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان.
  راهبري استقرار دولت الكترونيك، چرخه بهره‌وري و نظام‌هاي نوين مديريتي در سطح استان.
  نظارت و ارزشيابي جامع مديريت عملكرد اعم از برنامه‌ها، سياست‌ها، فرايند‌ها، فعاليت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان.
  نظارت بر اجراي نظام فني و اجرايي، تدوين ضوابط و معيارهاي فني، در سطح استان.
  راهبري و اجراي فعاليت‌هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور، تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني استان.
  انجام وظايف مصرح در ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب اسفند 1393 مجلس شوراي اسلامي و دبيري شوراي برنامه‌ريزي و توسعه و شوراي فني استان.
  ظرفيت سازي جهت استفاده از سازوكارهاي مشاركت عمومي- غيردولتي در اجراي پروژه‌هاي استان.
https://thmporg.ir/vdci.uawct1azzbc2t.html