انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
ابلاغ دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ«پ» ﻣﺎده (4) و ﺑﻨﺪ «پ» ﻣﺎده (23) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ «ج» ﻣـﺎده (12) قـﺎﻧﻮن ﺑﺮگـﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت و ﺑﻨـﺪ«ب»ﻣﺎده (12) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﻣﺎده (26) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮگزاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎده (34) ﻗﺎﻧﻮن احکام دائمی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هاي توسعه کشور موضوع تصویب ﻧﺎﻣﻪ شماره 25254/ت57697هـ ﻣﻮرخ1400/03/08 هیئت وزﻳﺮان، ﻧﻈﺎمﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ یکپارچه کشور، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴت ﻣﺠﺎز پیمانکاران در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع کار (ارزﻳﺎﺑﻲ کیفی، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ترک تشریفات ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) توسط دستگاه های اجرایی اعلام شد. 
https://thmporg.ir/vdca.unik49nae5k14.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما