سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 خرداد 1400 ساعت 10:45 https://www.thmporg.ir/news/5715/سوالات-متداول -------------------------------------------------- سوالات متداول معاونت فنی و اجرایی عنوان : سوالات متداول -------------------------------------------------- متن : سوال: منظـور از عبـارت "دسـتگاه­هـاي اجرایـی" منـدرج در دسـتورالعمل شـماره135585/98 مورخ 20/03/1398 چه دستگاه­هایی می­باشد؟آیا شهرداري­هـا و همچنـین دسـتگاه­هـاي مشمول ذکر نام مانند شرکت­هاي تابعه وزارت نفت نیز مشمول دستورالعمل فوق می­باشند؟ پاسخ: منظور از عبارت "دستگاه­هاي اجرایی" مندرج در مقدمه دستورالعمل شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 کلیه کارفرمایان مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده 222 قانون برنامه پنجم می­باشد. لذا بر اساس ضوابط فوق شرکت­هاي تابع وزارت نفت و شهرداري­ها مشمول دستورالعمل فوق می­باشند.   سوال: آیا پیمان­هایی که از محل منابع داخلی و یا سایر منابع غیرعمرانی دستگاه­هاي اجرایی تأمین اعتبار گردیده­اند، مشمول دستورالعمل شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 می­باشند؟ پاسخ: پیمان­هاي منعقده توسط کارفرمایان موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورتی که سایر شرایط دستورالعمل را دارا باشند، فارغ از محل تأمین اعتبار مشمول دستورالعمل شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 می­باشند.   سوال: آیا پروژه­هایی که از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای (بودجه عمرانی) تامین اعتبار می­شوند مشمول ماده 41 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز خواهند بود یا فقط احراز صلاحیت­های مندرج در بخشنامه­های سازمان برنامه و بودجه کشور کافی خواهد بود؟ پاسخ: به طور کلی چنانچه مطابق ضوابط مقرّر در قانون برنامه و بودجه کشور و قوانین بودجه سنواتی، پروژه یادشده بر اساس موافقتنامه طرح تملک دارایی سرمایه­ای اجرا شود، تابع ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور بوده و از شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج می­باشد.   سوال: آیا پیمان­هایی که حاوي یک یا مجموعـه­اي از موضـوعات تـأمین یـا سـاخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات(بدون تأمین تجهیزات یا مصـالح)،سـرویس و نگهـداري،بازسازي،بهینه­سازي و تعمیرات باشد،مشمول دستورالعمل شماره 135585/98مورخ 20/03/1398خواهد بود؟ پاسخ: پیمان­هایی که حاوي یک یا مجموعه­اي از موضوعات تأمین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تأمین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداري، بازسازي، بهینه­سازي و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 تأمین گردد، مشمول ضوابط دستورالعمل فوق می­گردد.   سوال: آیا با ابلاغ بخشنامه شماره 53024/92 مورخ 23/06/1392 ،بخشنامه شماره 80776/100 مورخ 11/10/1391 لغو می­گردد؟ پاسخ: بخشنامه شماره 53024/92 مورخ 23/06/1392 با عنوان "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان­هاي فاقد تعدیل" جایگزین بخشنامه شماره 80776/100 مورخ 11/10/1391شده و از تاریخ ابلاغ براي پرداخت مابه­التفاوت تغییرات نرخ ارز به کارکردهاي پس از 1/1/1391 تا 29/12/1392در پیمان­هاي جاري ملاك عمل قرارمی­گیرد و پرداخت­هاي گذشته نیز که به این منظور صورت گرفته است نیز باید مطابق با ضوابط بخشنامه جدید اصلاح شود.   ضمنا سایت نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور به آدرس tec.mporg.ir  برای رفع هرگونه ابهام در دسترس می­باشد.     سوال: نحوه ورود و خروج افراد امتیازآور از شرکت چگونه است؟ پاسخ: شرکت ذیربط بایستی از طریق سامانه ساجات اقدام به جایگزینی شخص مورد نظر نموده و پرونده جدید را جهت بررسی به واحد تشخیص صلاحیت ارسال نماید. پس از تایید پرونده، شخص مورد نظر خارج می­شود. در صورتیکه شرکت نتواند و یا نخواهد نفر جایگزین معرفی نماید می­تواند از طریق سامانه ساجات درخواست ابطال گواهینامه صلاحیت را ارسال نماید تا پس از طی فرآیند مربوطه گواهینامه صلاحیت شرکت ابطال و افراد امتیازآور آزاد شوند. درصورتیکه شرکت از خروج و یا جایگزینی افراد امتیازآور امتناع نماید شخص ذینفع  بایستی مدارک و مستندات خروج از شرکت (روزنامه یا آگهی ثبتی خروج از هیات مدیره برای اعضاء و یا پرینت بیمه به­روز برای کارمندان) را مکتوب به سازمان ارائه نماید.  درصورت عدم وجود مستندات خروج از شرکت و یا ادعای سوءاستفاده، جعل و یا استفاده بدون اطلاع از امتیاز افراد، بایستی از طریق مراجع قضایی اقدام و حکم نهایی و قطعی صادره، جهت اجرا به سازمان ارائه گردد.   سوال: مدت زمان رسیدگی به پرونده تشخیص صلاحیت و فرآیند کسب گواهینامه صلاحیت چقدر است؟ پاسخ: مدت زمان رسیدگی و صدور گواهینامه صلاحیت کاملاً به نحوه تکمیل پرونده رفع نواقص موجود،  از سوی شرکت متقاضی مرتبط می­باشد. درصورت ارسال پرونده کامل و بدون نواقص با توجه به حجم پرونده­های استان تهران حداکثر ظرف 2 ماه صدور گواهینامه صلاحیت انجام می­گیرد.   سوال: نحوه تمدید موقت گواهینامه­های منقضی شده موجود به چه صورت است؟ پاسخ: در حال حاضر هیچ ضوابطی برای تمدید موقت گواهینامه صلاحیت در پایه­های 3و 4 و 5 وجود ندارد و شرکت متقاضی بایستی از طریق سامانه ساجات اقدام به درخواست گواهینامه صلاحیت جدید نماید. عنوان تمدید در فهرست درخواست­های سامانه به معنی تمدید موقت و یا بدون بررسی پرونده نمی­باشد و طبق ضوابط موجود مربوط به شرکت­هایی است که علی­رغم کسب تمامی امتیازات لازم تنها، حد نصاب توان مالی لازم را ندارند که پس از بررسی کامل پرونده طبق ضوابط موجود، صرفاً در پایه و رشته­های موجود در گواهینامه قبلی گواهینامه جدید صادر می­گردد.   سوال: مستند پذیرش تایید کارکرد قراردادها به چه صورت است ؟ پاسخ: الف)در مورد قراردادهایی با کارفرمایی دولتی( مفاصا بیمه یا صورت وضعیت تایید شده با امضا بالاترین مفام دستگاه/ امور مالی/ ذیحساب/ معاونت ذیربط ب)در مورد قراردادهایی با کارفرمای خصوصی یا دست دوم( مفاصا بیمه - اظهارنامه مالیاتی سال­های گذشته- نامه سازمان تامین اجتماعی مبنی­بر مبلغ واریز بیمه قرارداد مربوطه)   سوال: شرایط پذیرش مدارک تحصیلی در فرآیند تشخیص صلاحیت چگونه می­باشد؟ پاسخ: مدارک تحصیلی ارائه شده بایستی مورد تایید وزارت علوم بوده و در جدول­های مربوطه در آئین­نامه تشخیص صلاحیت موجود باشند. در صورت تشابه رشته تحصیلی فرد با جدول شماره 2 آئین­نامه به شرط همترازی توسط کمیته تشخیص صلاحیت دفتر نظام فنی و اجرایی کشور، مدرک تطبیق داده می­شود.   سوال: درج قراردادها در سامانه ساجات چگونه است؟ پاسخ: شرکت موظف است حداکثر 3 ماه پس از عقد قرارداد ، اطلاعات لازم را در سامانه ساجات درج و تکمیل نماید. در غیر اینصورت دیگر امکان درج قرارداد به تاریخ مدنظر برای شرکت وجود ندارد. مگر اینکه کارفرمای مربوطه، اطلاعات قرارداد را در پایگاه  ملی مناقصات درج  نموده تا اطلاعات به­صورت اتوماتیک به فهرست قراردادهای شرکت در سامانه ساجات اضافه گردد.   سوال: دسترسی به ضوابط مرتبط با تشخیص صلاحیت از چه طریقی امکان پذیر است ؟ پاسخ: در سامانه ساجات به آدرس sajat.mporg.ir ضوابط مرتبط با تشخیص صلاحیت قابل دریافت است.   سوال: آیا یک فرد می­تواند همزمان در چند شرکت عضو باشد ؟ پاسخ: عضویت در شرکت­های متفاوت محدودیتی ندارد، لیکن فقط در یک شرکت می­تواند به عنوان امتیازآور معرفی گردد.   سوال: آیا کارکنان دولت )شاغل در دستگاه های دولتی( شرایط حضور در شرکت و عضو هیات مدیره را دارند؟ پاسخ:کلیه کارکنان دولت مشمول قانون "منع مداخله کارمندان دولت" می­باشند و لذا کارمندان حتی با استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز نمی­توانند در شرکت های خصوصی به عنوان مدیرعامل، عضو هیات مدیره و سهامدار بیش از 5 درصد باشند.   سوال: متن یا فرمت گواهی اشتغال مورد نیاز برای سوابق کار چگونه می­باشد ؟ پاسخ: در متن گواهی بایستی به موارد ذیل اشاره گردد : تاریخ شروع و پایان همکاری نوع همکاری سمت و نوع فعالیت در شرکت شماره و تاریخ صدور نامه امضاء و مهر شرکت   سوال: اگر امتیاز اظهارنامه مالیاتی به حدنصاب نرسد، می­توان رشته و پایه قبلی را تمدید کرد ؟ پاسخ: بله. در صورتیکه اعتبار گواهینامه قبلی به پایان رسیده باشد و هیچ تغییری در رشته و پایه ی شرکت ایجاد نشده باشد، می­توان با انتخاب گزینه تمدید (در هنگام ارسال پرونده الکترونیکی) روند پرونده را ادامه داد و خللی در آن ایجاد نمی­شود.   سوال: چند درصد از سهام شرکت الزاما باید بانام باشد ؟ پاسخ: بیش از نیمی از سهام شرکت باید بانام باشد.   سوال: در چه صورتی قرارداد دستمزدی محسوب می­شود ؟ پاسخ: در صورتیکه در مفاصا حساب بیمه قید گردد که بیش از نیمی از پرداخت حق بیمه ی قرارداد به ماخذ 15 % می­باشد.   سوال: امتیاز قراردادها در چه بازه زمانی محاسبه می­شود؟ پاسخ: امتیاز قراردادها، 15 سال منتهی به زمان بررسی پرونده الکترونیکی محاسبه می­شود .       سوال: شرکت­­هایی که محروم یا تعلیق می­شوند، پس از اتمام مدت محرومیت به چه صورت اقدام نمایند ؟ پاسخ: پس از اتمام دوره محرومیت می بایست پرونده الکترونیکی آنها مجددا تشخیص صلاحیت گردد.   سوال: چگونه شرکت­هایی که در سامانه ساجار می­باشند، تغییر آدرس دهند؟ پاسخ: نامه­ای با سربرگ شرکت و با موضوع تغییر آدرس و آخرین آگهی تغییرات آدرس شرکت به­صورت فیزیکی به عنوان سازمان برنامه و بودجه کشور- امور نظام فنی و اجرایی ارسال گردد ) جهت راهنمایی با واحد ساجات تهران به شماره 33272500 -021 تماس حاصل شود (.   سوال: امکان گفتگو با کارشناس پرونده به چه صورت می­باشد ؟ پاسخ: در فیلد مشخصات عمومی شرکت، انتخاب آیکن آبی رنگ روبروی دفتر مرکزی و سپس انتخاب دکمه گفتگو.   سوال: چه زمان می­توان نسبت به دریافت اصل گواهینامه صلاحیت اقدام نمود؟ پاسخ: پس از صدور گواهینامه صلاحیت مستند شرکت به آدرس قید شده در سامانه ساجات پست می­شود.   سوال: جهت ابطال گواهینامه چه اقداماتی باید صورت پذیرد ؟ پاسخ: 1- ارائه و ثبت درخواست کتبی شرکت با امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت به سازمان که به پیوست آن مدارک ذیل نیز ارائه گردد:  الف: اصل گواهینامه صلاحیت شرکت، ب: صورتجلسه هیات مدیره شرکت با امضاء تمامی اعضاء هیات مدیره که در آن ابطال رتبه شرکت تصویب شده است (اعضای هیئت مدیره فعلی مطابق آخرین آگهی ثبتی شرکت). ج- دریافت و تکمیل فرم تعهد هیئت مدیره از لینک :  http://s10.picofile.com/file/8405932042/cancel.pdf.htm و گواهی امضاء آن توسط  اعضا هیئت مدیره در دفتر اسناد رسمی. 2-ارسال پرونده الکترونیک در سامانه ساجات با اقدامات ذیل: الف-الصاق نامه درخواست و صورتجلسه هیات مدیره فوق الذکر در ردیف های 9و 10پیوست های شرکت در سامانه ساجات. ب: درج کامنت درخواست در سامانه ساجات ج : انتخاب گزینه ابطال در قسمت نوع تقاضای شرکت 3- الصاق کلیه روزنامه­های شرکت از بدو تاسیس تا کنون در پیوست­های شرکت الزامی می­باشد + آخرین روزنامه­های تغییرات.   سوال: چه تشکل­هایی دارای تفاهم­نامه در حوزه نظام فنی و اجرایی استان می­باشند؟ پاسخ: سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران 66900010 پل گیشا ، جنب بزرگراه ش.چمران جنوب،خیابان شهید ملکوتی ، پلاک 4 انجمن صنفی پیمانکاران (88245810-12)(88288596-97) 88240421 بزرگراه شیخ فضل اله نوری(شمال به جنوب) خیابان سازمان آب خیابان حاج‌پورامیرجنوبی کوچه 14 پلاک 5 سندیکای تأسیساتی 22083959-22083961 سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج ، خ نهم (شعبانی) پ 18 ط 1 سندیکای ساختمانی 66464261-داخلی 118 خیابان طالقانی، جنب سینما فلسطین، خیابان ش. برادران مظفر پ 86 انجمن صنفی کارفرمایی فضای سبز 22710371 تجریش ، خ فناخسرو ، بالاتر از پارکینگ تندیس ،پلاک 33 طبقه همکف