سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 7:40 https://www.thmporg.ir/news/6092/مبادله-موافقتنامه-تخصيص-اعتبار-عمراني-سامانه-نظارت-۴ -------------------------------------------------- عنوان : مبادله موافقتنامه/ تخصيص اعتبار- عمراني(سامانه نظارت ۴) -------------------------------------------------- متن : مبادله موافقتنامه/ تخصيص اعتبار- عمراني(سامانه نظارت ۴)