سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 10:08 https://www.thmporg.ir/news/6136/سامانه-شورای-راهبری-توسعه-مدیریت -------------------------------------------------- عنوان : سامانه شورای راهبری توسعه مدیریت -------------------------------------------------- متن : سامانه شورای راهبری توسعه مدیریت