سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 7:39 https://www.thmporg.ir/news/6091/مبادله-موافقتنامه-تخصيص-اعتبار-جاري-سامانه-سبا -------------------------------------------------- عنوان : مبادله موافقتنامه/تخصيص اعتبار - جاري (سامانه سبا) -------------------------------------------------- متن : مبادله موافقتنامه/تخصيص اعتبار - جاري (سامانه سبا)