سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 9:54 https://www.thmporg.ir/news/6082/بخشنامه-مديريت-نقدينگي-شركتهاي-دولتي-مجري-طرح-هاي-تملك-داراييهاي-سرمايه -------------------------------------------------- عنوان : بخشنامه مديريت نقدينگي شركتهاي دولتي مجري طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي -------------------------------------------------- متن : بخشنامه مديريت نقدينگي شركتهاي دولتي مجري طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي