سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 14:56 https://www.thmporg.ir/news/6207/گزارش-عملکرد-معاونت-توسعه-مدیریت-سرمایه-انسانی-سازمان-برنامه-ریزی-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران -------------------------------------------------- متن : کتاب بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد سال 1400 دستگاههای اجرایی استان تهران گزارش آمار نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران در سال 1401 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد سالهای 1397-1399(اسفند 1400) عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سال 1399 و 1400