سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 21 شهريور 1400 ساعت 9:10 https://www.thmporg.ir/note/5352/معرفی-معاونت-هماهنگی-برنامه-بودجه -------------------------------------------------- عنوان : معرفی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه -------------------------------------------------- متن : شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه شماره تماس:  22901220 شماره فاکس: 22901221 شرح وظایف معاونت: -مشارکت در طراحی نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی و منطقه‌ای و اجرای نظام مصوب در استان . -تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه کلان کشور . -تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های کلان امور اشتغال و سرمایه‌گذاری، جمعیت، آمایش سرزمین، آینده نگری، محیط زیست، توسعه منابع استانی . -نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف و خط مشي‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و استانی -انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تهیه طرح‌های آمایش سرزمینی استان . -تهیه و تدوین گزارش ‌های سالانه اقتصادی و اجتماعی استان . -انجام امور مربوط به تدوین و تلفیق برنامه‌های استان، بودجه سنواتی، پیوست‌ها و مستندات آن با همکاری دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های دیگر و در چارچوب ضوابط تعیین شده . -انجام امور مربوط به تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج در لایحه بودجه سنواتی و دفاع و پیگیری در مراجع مربوطه . -تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی بخش‌های مختلف در چارچوببخشنامه‌بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجهکل کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی . -انجام امور مربوط به توزیع و تهیه ابلاغ درآمدهای استانی، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه . -بررسی و مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای، تملک دارایی مالی و ردیف‌های متفرقه با دستگاه‌های اجرایی . -انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی . -بررسی، تهیه و تدوین برنامه‌های بخش‌های امور تولیدی، زیربنایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی . -تهیه و تدوین گزارش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تبصره‌های بودجه . -نظارت و ارزشیابی بر فعالیت‌های هزینه‌ای، طرح‌ها و پروژهای تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی به منظور مطابقت عملیات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پیش بینی شده . -پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاه‌های اجرایی . -بررسی چگونگی و نقش سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی و مشارکت‌های عمومی و غیردولتی در اقتصاد استان .   ورود به سایت اطلاع رسانی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ چارت سازمانی: 1- گروه تلفیق برنامه و بودجه: آقای فراهانی           75033606 خانم شاهرخی 75033609 آقای کولیوند 75033603 خانم قبادیان 75033612 خانم اسکویی 75033611 خانم اعتدالی 75033610 آقای عسگری پور 75033640 آقای ناصری 75033605 خانم عسگری پور 75033604 خط مستقیم 22901213 فکس 22901213 2- گروه علمی فرهنگی وآموزشی آقای حشمت اله سلیمانی  75033905 خانم صابری 75033907 خانم اکبری 75033902 خانم قوسی 75033908 آقای قائمی 75033909 آقا صمیمی 75033921 خط مستقیم 22901249-19 فکس 22901219 3- گروه تولیدی و  زیربنایی آقای مهام               75033627 آقای قانبیلی 75033622 آقای حسینی مقدم 75033620 خانم اسدی 75033625 خانم شاکری 75033623 آقای احمدی 75033645 آقای غریبی 75033642 خانم خسروی 75033643 خط مستقیم 22901217 فکس 22901217 4- گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری خانم شولستانی           75033520-1 خانم ریحانی 75033554 خانم ارضروم چیلر 75033515 خانم خدادادی 75033580 خانم شهاب 75033517 آقای پیروزی 75033523 خط مستقیم 22901218 فکس 22901218 5- گروه اقتصادی وسرمایه گذاری ومشارکت های مردم خانم بازرگانی                 75033550 خانم اولیایی 75033570 خانم امیری 75033518 آقای مرادی پور 75033526 خانم ساسانیان 75033552 خانم دلوریان 75033556 خانم پادیاب 75033555 خط مستقیم 22901223 فکس 22901225-26