سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 29 خرداد 1401 ساعت 8:50 https://www.thmporg.ir/gallery/6115/1/بازدید-رئیس-مدیران-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران-بیمارستان-نیمه-تمام-شهریار -------------------------------------------------- عنوان : بازدید رئیس و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بیمارستان نیمه تمام شهریار -------------------------------------------------- متن :