سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 7:36 https://www.thmporg.ir/news/6089/سامانه-استقرار-نظام-بودجه-ريزي-مبتني-عملكرد-ادارات-كل-استاني -------------------------------------------------- عنوان : سامانه استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در ادارات كل استاني -------------------------------------------------- متن :   سامانه استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در ادارات كل استاني