سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 26 مهر 1400 ساعت 14:09 https://www.thmporg.ir/news/5701/تشکیلات-اداری-مدیریت-امور-عشایر-استان-تهران-بررسی -------------------------------------------------- در جلسه کمیته ساختار سازمان مدیریت عنوان : تشکیلات اداری در مدیریت امور عشایر استان تهران بررسی شد -------------------------------------------------- جلسه کمیته ساختار مدیریت امور عشایر استان تهران با حضور مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، فرشید ذبیحی مدیر امور عشایر استان تهران و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی و استانداری برگزار شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود شفیعی در این جلسه پس از استماع گزارش مدیریت امور عشایری استان تهران در خصوص ساختار و تشکیلات اداری این مدیریت گفت: «در دو مقوله کمیت و کیفیت در ساختار این مدیریت دچار چالش هستیم که لازم است سازمان امور عشایر ایران با توجه به کمبودهای موجود وارد کار شود و بازنگری در ساختار ایجاد شود». وی با بیان اینکه سیاست دولت افزایش تشکیلات اداری نیست، افزود: «لازم است پیشنهادات از سازمان ستادی عشایر به سازمان اداری و استخدامی به‌منظور ارتقای این مدیریت به اداره کل و تغییر ساختار ارسال شود تا سازمان اداری و استخدامی با توجه به ضوابط و شاخص‌های خود در این راستا نظر دهد». شفیعی اضافه کرد: «در خصوص دستگاه‌های مرتبط با استان تهران همواره حساسیت‌هایی مشاهده و این امر سبب می‌شود در خصوص مسائل این استان دقت نظرها بیشتر باشد».