سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 31 خرداد 1401 ساعت 12:30 https://www.thmporg.ir/gallery/6123/1/کمیته-مدیریت-عملکرد-هدف-بهبود-فرایندهای-سازمانی-تشکیل-جلسه -------------------------------------------------- عنوان : کمیته مدیریت عملکرد با هدف بهبود فرایندهای سازمانی تشکیل جلسه داد -------------------------------------------------- کمیته مدیریت عملکرد با هدف بهبود فرایندهای سازمانی، آموزش، جبران خدمت متناسب با عملکرد و رضایت ارباب رجوع، 31 خرداد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد. متن :