سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 7:56 https://www.thmporg.ir/news/6104/سامانه-آموزش-مرکز-پژوهشهای-توسعه-آینده-نگری -------------------------------------------------- عنوان : سامانه آموزش مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری -------------------------------------------------- متن : سامانه آموزش مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری