سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 خرداد 1400 ساعت 14:57 https://www.thmporg.ir/news/5989/سند-تحول-دولت-مردمی -------------------------------------------------- عنوان : سند تحول دولت مردمی -------------------------------------------------- متن : سند تحول دولت مردمی