سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 4 مهر 1400 ساعت 12:58 https://www.thmporg.ir/news/5357/معرفی-معاونت-آمار-اطلاعات -------------------------------------------------- عنوان : معرفی معاونت آمار و اطلاعات -------------------------------------------------- متن : مسعود افشین معاونت آمار و اطلاعات شماره تماس:22901233 شماره فکس:22901234 ایمیل: شرح وظایف معاونت آمار و اطلاعات: ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماری‌های عمومی و تخصصی در چارچوب برنامه‌های مرکز آمار ایران و اختیارات تفویض شده. سازماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگیری‌های نمونه‌ای در چارچوب ضوابط مرکز آمار ایران. جمع‌آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان‌های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور. بررسی و شناخت نیازهای آماری دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی استان و طرح‌های اعتباری هزینه‌ای و تملک دارایی‌های استان. تهیه و اجرای طرح‌های آماری استانی و نظارت بر انجام آمارگیری‌ها و سرشماری‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام می‌گیرد. تجزیه و تحلیل نتایج طرح‌های آماری استانی و آماده‌سازی برای انتشار آمارنامه استان. انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاریف و مفاهیم استاندارد شده مرکز آمار ایران. تهیه حساب‌های منطقه‌ای (استانی) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تأیید مرکز آمار ایران. ارایه خدمات آماری و راهنمایی‌های فنی به دستگاه‌های اجرایی، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، گروه‌ها و کارشناسان متقاضی در سطح استان. بهنگام سازی چارچوب‌ها و ضوابط آماری مطابق با دستورالعمل‌های مرکز آمار ایران. ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری سایر معاونت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان. تهیه و بهنگام‌سازی نقشه‌های اطلاعات مکانی موردنیاز استان با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب. جمع‌آوری و تدوین نیازهای اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان. تهیه و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و روستایی برای طرح‌های آماری با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور. انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورای کاربران (GIS) (سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی استانی)   ورود به سایت اطلاع رسانی   چارت سازمانی: معاونت آمار واطلاعات آقای افشین 75033700 آقای افضل زاده 75033702 خط مستقیم 22901233 فکس 22901234 گروه آمارهای ثبتی،فرابری و پردازش داده ها آقای قاسمی 75033706 خط مستقیم 22901281 فکس 22901281 گروه نقشه و اطلاعات مکانی آقای غیبی 75033341 خط مستقیم 22901286 فکس 22901286 گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت آقای میرابی 75033704 آقای سجادی 75033707 خانم دیانتی 75033720 آقای ابریشم کار 75033740 خانم عاشوری 75033708 خط مستقیم 22901285 فکس 22901285     گروه اجرای طرح های آمار و سرشماری آقای حق پناه 75033300 آقای احمدی 75033324 آقای نصیری فر 75033314 خط مستقیم 22901239 فکس 22901238