سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 18 مرداد 1400 ساعت 12:37 https://www.thmporg.ir/gallery/6194/1/مشاورین-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : مشاورین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران -------------------------------------------------- متن : حسین محمودی مشاور ریاست سازمان تلفن تماس: 75033960