سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 8:25 https://www.thmporg.ir/news/6112/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي-جمهوري -------------------------------------------------- عنوان : قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري -------------------------------------------------- متن : قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري