سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 ارديبهشت 1400 ساعت 13:36 https://www.thmporg.ir/note/5366/شرح-وظایف-كميته-سلامت-اداري-صيانت-حقوق-مردم -------------------------------------------------- عنوان : شرح وظایف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم -------------------------------------------------- متن : شرح وظایف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم   تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و  سازمان تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سياست ها،اقدامات و .... بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات. راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن اعضای کمیته: جناب آقای ازوجی؛ رئیس محترم سازمان به عنوان رئیس کمیته جناب آقای لهراسبی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی به عنوان دبیر کمیته   جناب آقای سلیمانی؛ معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران جناب آقای شیرین؛ بازرس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران جناب آقای سیفی؛ مدیر محترم اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران جناب آقای توکلی؛ رئیس محترم حراست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران جناب آقای اسدی؛ ذیحساب محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران