سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 25 بهمن 1400 ساعت 10:13 https://www.thmporg.ir/note/5347/دبیرخانه-شورای-برنامه-ریزی-توسعه-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران -------------------------------------------------- متن : رسول فرجام   شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران شماره تماس:   22901224 شماره فکس:    22901224 ایمیل: شرح وظايف دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان: انجام امور دبيرخانه اي شوراي برنامه ريزي استان تهيه دستور جلسات و صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دريافت و بررسي درخواستها و موضوعات واصله براي طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان. تهيه گزارش از پيشنهادهاي واصله و تكميل اطلاعات اوليه براي ارسال به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان. تهيه ابلاغ هاي مربوط به تصميمات متخذه در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ارسال به مراجع مربوطه. ايجاد بانك اطلاعاتي از مستندات ؛ دستور جلسات و صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان. تهيه و تنظيم گزارشات موردي بر اساس دستور رئيس سازمان. چارت سازمانی: - مصطفی خسروانی                   کارشناس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان        75033559 -                                                  کارشناس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان        75033511 - سعید صابری                            کارشناس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان   مستندات سال 1399: 1- دعوتنامه های سال 1399 2- صورتجلسات سال 1399 3- گزارش عملکرد سال 1399