سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 9 مرداد 1400 ساعت 15:23 https://www.thmporg.ir/news/5590/اصلاحیه-دستورالعمل-اجرایی-ماده-23-قانون-الحاق-2 -------------------------------------------------- اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق 2 عنوان : اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق 2 -------------------------------------------------- متن : اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) طی نامه شماره 73645 مورخ 1400/2/21 سازمان برنامه و بودجه کشور  ابلاغ شد. به موجب این ابلاغ  کلیه دستگاه های اجرایی استانی جهت پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای( اعم از جدید و یا طرح های دارای مجوز ماده 23 واجد تغییرات در مشخصات اصلی )مکلفند قبل از مبادله موافقت نامه  بارعایت ضوابط مندرج در مفاد دستورالعمل اجرایی مزبور نسبت به  اخذ مجوز از کارگروه  استانی ماده 23  اقدام نمایند. جهت دریافت فایل دستور العمل کلیک نمائید.